Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Načo slúžia tieto informácie?
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?
Sme politické hnutie Progresívne Slovensko, so sídlom Tallerova 5/10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51 224 836, zapísané v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325 a sme tzv. prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s  činnosťou politického hnutia.

Spracúvaním Vašich osobných údajov sme vo vlastnom mene poverili tím ľudí, s ktorými spolupracujeme, ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený na našej webovej stránke, na tomto linku.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Naše kontaktné údaje a ostatné informácie nájdete na konci tohto dokumentu alebo na webovej stránke https://www.progresivne.sk/kontakt/.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • Zaregistrovali ste sa na našich webových stránkach.
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Zúčastnili ste sa našich udalostí.
 • Podpísali ste naše petície či hárky na vznik hnutia.
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším členom, dobrovoľníkom a/alebo stážistom.

Vo všetkých z týchto prípadov sme Vaše osobné údaje mohli získať priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Ako osobné údaje spracúvame?
Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Váš dátum narodenia a Vaša štátna príslušnosť, v prípade ak ste sa stali alebo máte záujem stať sa naším členom;
 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa Vášho trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.

Informácie, ktoré získavame z našej vzájomnej komunikácie
Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

Informácie, ktoré získavame z používania cookies.
Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých môžeme rozpoznať Vaše zariadenie, z ktorého ste v minulosti navštívili našu stránku. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Google Analytics;
Facebook;
eTarget.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
správy a organizácie našich vzťahov s členmi, podporovateľmi, dobrovoľníkmi, stážistami alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť; a
správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Okrem našich sprostredkovateľov uvedených na tomto linku, môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:

ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Napriek tomu niektorí naši dodávatelia, a to predovšetkým osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).
Ako dlho spracúvame Vašeosobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú Vaše práva?
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail ahoj@progresivne.sk alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje
Kontaktovať nás môžete tu:

Progresívne Slovensko
adresa: Tallerova 5/10, 811 02, Bratislava
e-mail: ahoj@progresivne.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa Vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vám Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o Vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií
Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Tieto informácie boli vydané dňa 24. 05. 2018.

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.