Prečo kandidujem?

Prečo kandidujem?

Prečo
kandidujem?

V reakcii na rastúcu podporu a spájanie politických síl populizmu, nacionalizmu a extrémizmu v európskej spoločnosti rastie aj podpora progresívnej politiky, ktorej záleží na hodnotovo jednotnej a silnej EÚ. Jej budúcnosť vidím v prehlbovaní hodnotovej integrácie, aby sa stala silným a konkurencie schopným hráčom v globálnej aréne.

V reakcii na rastúcu podporu a spájanie politických síl populizmu, nacionalizmu a extrémizmu v európskej spoločnosti rastie aj podpora progresívnej politiky, ktorej záleží na hodnotovo jednotnej a silnej EÚ. Jej budúcnosť vidím v prehlbovaní hodnotovej integrácie, aby sa stala silným a konkurencie schopným hráčom v globálnej aréne.

Témy a riešenia

Rast pravicového populizmu

Európska spoločnosť stráca odolnosť voči pravicovému populizmu. K oslabovaniu tejto odolnosti prispieva aj aktívne budovanie pocitu ohrozenia tzv. tradičných kultúrnych a náboženských hodnôt. V prostredí cirkví krajín V4 vznikajú myšlienkové aliancie pravicových populistov a konzervatívnych kresťanov, ktorí v presadzovaní svojich hodnôt využívajú osobitné právne postavenie cirkví.

Pri obnovení odolnosti voči pravicovému populizmu sa vážnou výzvou stáva zachovanie rovnováhy medzi náboženskou slobodu a náboženskou neutralitou európskych štátov. Keďže ide o problém, ktorý vážne oslabuje Európsku úniu, je potrebné hľadať spoločné európske riešenia. Jedným z nich je aj posilnené využívanie čl. 17 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý hovorí o otvorenom, pravidelnom a transparentnom dialógu Európskej komisie s cirkvami.

Foto: TASR/Pavol Zachar

Postavenie znevýhodnených komunít a skupín

Pravicový populizmus pracuje s konceptom „obetného baránka“. Marginalizované a spoločensky tabuizované skupiny označuje za vinníkov zlej situácie v spoločnosti (Rómovia zaťažujú sociálny systém, utečenci a migranti ohrozujú kultúru, LGBTI ľudia ohrozujú rodinu).  

Odstraňovanie predsudkov voči znevýhodneným komunitám a tabuizovaným skupinám na strane majoritnej spoločnosti je dôležitým nástrojom zápasu s pravicovým populizmom. Jedným z riešení je budovanie a rozvíjanie systematických a cielených programov vzdelávania a výchovy.

Postavanie žien v spoločnosti a rodová rovnosť

Odpor voči rodovej rovnosti je jednou z tém, ktorou pravicoví populisti efektívne získavajú podporu konzervatívnych kresťanských voličov. Predstava o prirodzenom, resp. stvoriteľom určenom rozdelení úloh medzi mužmi a ženami v spoločnosti a snahy o oslabenie a zrušenie už dosiahnutých sexuálnych a reprodukčných práv sú jedným z ďalších hodnotových konfliktov, ktoré oslabujú spoločenstvo EÚ.

Jedným z nástrojov na riešenie tohto problému je koordinácia úsilí smerujúcich k tvorbe a presadzovaniu spoločných európskych štandardov v oblasti zamestnávania, justičnej spolupráce členských štátov a spoločnej azylovej a migračnej politiky EÚ.

O čo ide v májových voľbách do Európskeho parlamentu?

O čo ide v májových voľbách do Európskeho parlamentu?

O čo ide v májových voľbách do Európskeho parlamentu?

Buď EÚ bude rásť ako spoločenstvo hodnôt, alebo sa vyčerpá hodnotovými spormi a o niekoľko rokov sa rozpadne.

Dokážte svoj záujem o udržanie EÚ ako  spoločného bezpečného priestoru podporou kandidátov PS vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019.

Buď EÚ bude rásť ako spoločenstvo hodnôt, alebo sa vyčerpá hodnotovými spormi a o niekoľko rokov sa rozpadne.

Dokážte svoj záujem o udržanie EÚ ako  spoločného bezpečného priestoru podporou kandidátov PS vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019.

Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.